Husorden

I husordenen finder du regler og retningslinjer for alle beboere i Hejredalsparken

Har du spørgsmål til andet end det, du kan læse her i vores husorden, kan du finde svar på det meste under ofte stillede spørgsmål.

1. Generelt
Denne HUSORDEN er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens §27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensreglerne kan medføre opsigelse efter lejelovens §83, eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens §93.
2. Påbud, ansvar for gæster m.v.
Lejeren er udover de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. Pkt. 1.
3. Ændring af husorden
Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor. Efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens §27 stk. 2.
Findes der i ejendommen lovligt etableret beboerrepræsentation jfr. Lejelovens kap. 11 kan beboerrepræsentationen også vedtage ændringer til husordenen efter Lejelovens §67.
4. Vaskerum m.v.
Vaskerummene må kun benyttes mellem kl. 07.30 – 20.00. Vaskemaskiner opstillet i lejlighederne må kun benyttes mellem kl. 07.30 – 20.00.
I vaskerummene skal vaskemaskiner, borde og gulve rengøres efter brug. Filter i tørretumbler skal renses efter brug.
Tøjtørring o.lign. må kun ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de af udlejer/vicevært anviste steder. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.
5. Fællesarealer, pulterrum m.v.
Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt for de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el. lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Fodtøj må ikke sættes på trapperne eller udenfor entrédøren.
Lejeren har kun ret til at disponere over pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.
Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommens kælder eller opbevare brandfarlige væsker o. lign.
Barnevogne, klapvogne, cykler og lignende må ikke henstilles på trappeopgange eller kældergange, men henstilles i de indrettede rum i kælderen, både i dag- og nattetimerne. Cykelstativer ved indgangene er fortrinsvis til gæster. Beboernes cykler skal henstilles i cykelkældrene.
Rengøring af cykler og knallerter skal foretages udendørs.
Evt. beskadigelse af fællesarealer, henstilling af affald o.lign samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.
6. P-pladser m.v.
Der er én p-plads forbeholdt hvert lejemål. Det er ikke tilladt at rengøre biler på p-pladserne på Emmasvej og Ingersvej.
7. Affald
Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere på Emmasvej og Ingersvej, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald.
Stort affald, pap og genbrug skal anbringes i storskraldsrummene. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens §93 litra a.
Glas og flasker skal henkastes i den anviste container på p-pladsen ved supermarkedet på Emmasvej.
Affald må ikke efterlades udenfor entrédøren.
8. Støj, fester m.v.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom end de fleste er klar over. Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Enhver form for musiceren – højt og støjende fra musik, TV eller egen musikudøvelse er ikke tilladt efter kl. 22.
Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o.lign., der medfører støj i vandrør og brug af støjende fodtøj mv.
Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til at absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.
Lejlighederne må ikke benyttes som musikøvelokale.

Unødig larm fra beboere eller fra gæster er ikke tilladt, hverken i lejligheder, på altaner eller på trapperne.
Der må kun hamres og bores i tidsrummet mellem kl. 07.00 – 19.00 på hverdage, lørdage mellem kl. 08.00 – 14.00. Intet på søndage og helligdage. Gælder også ved ind- og fraflytning.

9. Aflåsning

Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste også i dagtimerne. Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 07 og lejere der finder døren ulåst i dette tidsrum har pligt til af låse døren.
Døroplukning for adgang til håndværkere og lignende indenfor normal arbejdstid, kan foretages efter aftale med viceværten, men er i øvrigt udenfor ejerens regi.

10. Vandsenge

Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil.

11. Altaner

Fodring af fugle fra altaner er ikke tilladt.
Grilning på altanerne er ikke tilladt. Grilning skal foregå på græsarealerne og ikke for tæt på altanerne.
Bankning af måtter og tæpper og lignende må ikke ske på altanerne.

12. Husdyr

Det er tilladt at holde mindre husdyr i ejendommen dog maks. ét pr. lejemål.

Der gælder samtidigt nedenstående regler for husdyr:

 • Husdyret må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere, og må ikke forvolde skade i ejendommen.

 • Hvis husdyret viser sig at genere ejendommens øvrige beboere, kan det medføre krav om at det bortskaffes.

 • Hvis husdyret påfører ejendommen eller lejligheden skader, vil det være for lejers regning at udbedre disse.

13. Trappevask

Trappevask udføres af lejerne efter turnus med de øvrige lejere i ejendommen. Ophører lejeren med at udføre trappevasken og udføres denne ikke efter påbud herom, vil trapperne blive vasket på foranledning af udlejer og for lejers regning.
Turnusordning mellem lejerne bliver som følger, idet denne efterfølgende kan ændres af udlejeren efter Lejelovens §27 stk. 2.
Trappevasken udføres på fortrappe, og omfatter vask af den repos hvor lejligheden er beliggende og trapperne ned til etagen nedenunder, samt rengøring af vindueskarm og indvendig pudsning af vinduet på den omtalte repos. For stuelejligheder omfatter rengøringsforpligtelsen fra repos og ned til og med arealet ved hoveddøren.

 • Lige uger: lejligheder til venstre
 • Ulige uger: lejligheder til højre
 • Trappevasken skal udgøres 1 gang ugentligt, men oftere såfremt forholdene kræver dette, f.eks efter snesjap i vintermånederne o.lign.
14. Rengøring

14.1 Rengøring i lejeperioden:
Lejeren er forpligtet til at renholde lejemålet løbende, herunder omfattende afkalkning af blandingsbatterier, vandhaner, fliser og andet der ved brug udsættes for vandstænk der afsætter kalk. Endvidere omfatter renholdelsesforpligtelsen løbende renholdelse af afløb, riste m.v. og herunder løbende renholdelse af afløb fra håndvaske og køkkenvaske frem til faldstammen for at modvirke forstoppelse. Lejers renholdelsesforpligtelse omfatter også renholdelse af pulterrum samt rengøring efter brug af vaske- og tørrerum sammen med de øvrige lejere.

14.2. Rengøring ved lejemålets ophør / fraflytning Rengøringen omfatter særligt følgende:

 1. Køkkenbordplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. afleveres i hel og rengjort stand.
 2. Alle hårde hvidevarer rengøres grundigt ind- og udvendigt og afleveres i hel stand, således også riste, bageplader o.lign., hvis dette ikke er muligt foretages der reparation eller udskiftning.
 3. Afløbogristerensesogrengøresgrundigtogevt.rustfjernes,erdetteikkemuligtskal rustangrebne riste og lign. udskiftes.
 4. Afkalkning af vandhaner, blandingsbatterier, fliser og brusekabiner og andre flader, udsat for vandstænk og afkalkning af opvaskemaskiner og vaskemaskiner.
 5. Evt. tæpper afleveres i nyrenset stand og såfremt der konstateres huller, skjolder, pletter o.lign. kan disse kræves udskiftet.
 6. Lejlighedens vinduer pudses ind- og udvendigt.
 7. Vaskekummer, køkkenvaske og wc-kummer skal rengøres og afrenses for kalk.

14.3 Skader
Det præciseres, at der ikke må bores huller i fliser der er opsat på vægge i lejlighedens køkken og badeværelse. Sker dette skal lejer ved fraflytning erstatte de beskadigede fliser med udskiftning til nye.
Tilsvarende gælder hvis der er boret huller i vægge beklædt med glasvæv eller tapet. Huller og andre mærker vil blive repareret, så de ikke efterlader synlige spor, reparation heraf må forventes at omfatte maling af den pågældende væg, såfremt dette medfører farveforskel i det pågældende rum omfatter erstatning for reparation, maling af alle vægge.

Hvis lejemålet er overtaget med ensartet hvide nuancer i alle rum, skal lejligheden ved fraflytning også afleveres med tilsvarende malede hvide nuancer i alle rum.

15. Rygning

Tobaksrygning og enhver form for rygning er ikke tilladt i bygningens fællesarealer, herunder trapper, kældre og loft, at hensyn til andre lejere der ikke tåler tobaksrøg.

Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgiften til maler- istandsættelse af lejligheden ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristansættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning efter tobaksrøg.

Cigaretskod må ikke efterlades udenfor indgangsdøre eller på græsarealerne. Cigaretskod må ikke henkastes over altanerne.

16. Skimmelsvamp

Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp og lignende ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedens rum er nødvendige. Det præciseres, at luftfugtigheden holdes nede efter badning og madlavning ved at lade evt. ventilatoren / emhætten køre i 10-15 minutter.

Det er ikke tilladt at tørre tøj i lejlighederne. Der må tørres tøj på altanerne, dog ikke over rækværkshøjde.

Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning og det præciseres at placering af større møbler, så som garderobeskabe, kommoder, senge og lignende ikke bør ske tæt op af eventuel uisolerede ydervægge, idet der skal være afstand på minimum 5-10 cm. til ydervægge for at luftcirkulationen bag møbler og indbo er muligt.

Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

17. Kontakt

Henvendelse om almindelige problemer i ejendommen skal ske til viceværten. Øvrige henvendelser skal ske til administrationen.

Viceværten kan træffes mandag til fredag på mobilnr. 20 60 41 31 mellem kl. 07.30 – 15.30. Viceværten træffes i øvrigt efter forudgående aftale.

Kort og godt: Brug din sunde fornuft og vis hensynsfuld optræden i lejligheden samt hensynsfuld færden på altanerne og på trapperne.

Nyheder

Hold dig opdateret på alt det, der sker i Hejredalsparken. 

Læs mere

Ordensreglement

Læs eller genlæs ordensreglementet for ejendommene.

Læs mere

Kontakt os

Send en besked til Niels Aage herunder eller tjek vores FAQ her

Niels Aage Eriksen

Niels Aage Eriksen

Ejendomsinspektør

Niels  er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit lejemål i Hejredalsparken.